ประวัติวนอุทยานพญาพิภักดิ์


       วนอุทยานพญาพิภักดิ์เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม บนยอดดอยพญาพิภักดิ์สามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออก วันที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน และสามารถชมความสวยงามของแม่น้ำอิงได้ทางทิศตะวันตก และบริเวณวนอุทยานพญาพิภักดิ์และดอยขุนห้วยเจดีย์สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำอิงและแม่น้ำหงาว วนอุทยานพญาพิภักดิ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ยังเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฎรในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรในพื้นที่ ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งรอยพระบาทดังกล่าวเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.moohin.com/033/033m018.shtml

Advertisements

พืชพรรณและสัตว์ป่าวนอุทยานพญาพิภักดิ์

               วนอุทยานพญาพิภักดิ์เป็นป่าเบญจพรรณและพบป่าดิบเขาอยู่บ้างบริเวณยอดดอยขุนห้วยเจดีย์ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เสี้ยวดอกขาว ก่อ หว้า เหมือด สารภี จำปีป่า จำปาป่า ส่วนพันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เอื้องดิน หญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าหางหนู หญ้าสามคน หญ้าไม้กวาด หญ้าเลา มอสและเฟิร์นชนิดต่าง ๆ
     สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ หมูป่า อีเห็น ชะมด แมวป่า บ่าง เม่น พังพอน ค้างคาว กระรอก กระรอกบิน กระต่ายป่า กระแต เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.moohin.com/033/033m018.shtml

สถานที่ติดต่อวนอุทยานพญาพิภักดิ์

 วนอุทยานพญาพิภักดิ์
ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย 57340
โทรศัพท์ 0 5371 4914 โทรสาร 0 5374 4961

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.moohin.com/033/033m018.shtml